Friday, December 17, 2010

Lagrådsremiss utifrån Polismetodutredningen

Som jag skrev häromdagen är en lagrådsremiss och proposition utifrån Polismetodutredningen på väg till riksdagen. Det handlar om när de brottsbekämpande myndigheterna ska få ut uppgifter som lagras i enlighet med datalagringsdirektivet.

Igår presenterade regeringen just själva lagrådsremissen. Eftersom jag befann mig på möten i Stockholm igår har jag inte hunnit läsa den i sin helhet. Det har Mark Klamberg gjort och han hittar i alla fall en positiv nyhet:
"När polismetodutredningen presenterat sitt förslag (SOU 2009:1) lämnade Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet ett remissyttrande som jag medverkat till att ta fram. Fakultetsnämnden avstyrkte särskilt att inhämtning ska vara möjlig i fråga om olovlig kårverksamhet eftersom det enligt Faultetsnämnden kan komma att stå i strid med förbudet mot åsiktsregistrering i 2 kap. 3 § regeringsformen.
...
Regeringen verkar ha tagit intryck då det nu aktuella förslaget inte innehåller en möjlighet till underrättelseinhämtning avseende olovlig kårverksamhet..."
Olovlig kårverksamhet är en grupp eller sammanslutning som utgör eller kan utvecklas till en militär grupp eller polisstyrka. Har polisen för stora möjligheter att spana utan misstanke så kan det lätt leda till en åsiktsregistering av många personer, som inte alls har några brottsliga planer.

Jag ska kolla om brott mot medborgerlig frihet finns kvar i förslaget. Det är ett politiskt brott som borde kunna leda till liknande åsiktsregistrering som olovlig kårverksamhet.

En förändring som finns med i lagrådsremissen från Polismetodutredningen är att IP-nummer ska kunna lämnas ut även vid bötesbrott. Man lyfter exempelvis fram vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Men om dessa brott bedöms så allvarliga att polisen ska få ut IP-nummer, så är det väl rimligare att skärpa straffskalorna, istället för att sänka tröskeln när polisen ska få tag i uppgifterna.

Jag återkommer när jag hunnit borra mer i förslaget.

Wednesday, December 15, 2010

Direktivet på väg till riksdagen

Regeringen har gjort några språkliga förändringar efter lagrådets utlåtande om datalagringsdirektivet. Det tror jag är allt. Inte konstigt, eftersom lagrådet inte påpekade mycket mer än så. Propositionen är därför på väg till riksdagen.

SVT Rapport har ett inslag om den långtgående övervakning som kommer att ske, och Aftonbladet följer upp med en artikel. Tror dock att Aftonbladet fått riksdagens hantering om bakfoten, som även Hax påpekar. De påstår att det kommer upp imorgon. Men jag kan inte hitta något sådant. Konstitutionsutskottet hanterar däremot en skrivelse från Thomas Bodström (som han lämnade in i mars) där han ifrågasätter regeringens hantering av ärendet. Bodström tycker det har gått för långsamt. Han ville ha övervakningen för länge sen.

Jag har satt mig in i proppen och även Polismetodutredningen, som behandlar hur de brottsbekämpande myndigheterna ska få ut uppgifterna som lagras i enlighet med datalagringsdirektivet. Mycket av det överensstämmer med vad Mark Klamberg skriver. Jag vill helt stoppa direktivet, men om det ska igenom måste utlämnandet av trafikuppgifter begränsas. Polismetodutredningen har inte blivit lagrådsremiss ännu, vilket den borde bli innan datalagringsdirektivet klubbas, eftersom den förstnämnda har mycket stor påverkan på den senare.

Jag har skrivit en debattartikel om det här. Får se var den dyker upp någonstans.